e-Förskrivning

Användarvillkor e-Förskrivning

Allmänt

e-Förskrivning (Tjänsten) är en digital tjänst som möjliggör enkel förskrivning av läkemedel och hjälpmedel genom elektroniska recept direkt i mobilen. Tjänster tillhandahålls av Health Amplify AB (Företaget) och riktar sig till legitimerad yrkespersonal med förskrivningsrätt (Användaren). Användaren kan nyttja Tjänsten för att utfärda elektroniska förskrivningar till individer med fullständigt svenskt personnummer eller samordningsnummer (Patienten).

Genom att använda Tjänsten har Användaren godkänt användarvillkoren som du hittar här: https://e-forskrivning.se/privacy. Användaren förbinder sig till att endast använda Tjänsten för dess uttryckta syfte och i enlighet med svensk lag. Vid behov av kontakt eller frågor om avtalet kan Användaren kontakta Företaget på e-postadressen support@e-forskrivning.se

Kommunikation med Användare

Företaget förbehåller sig rätten att skicka information till Användaren med information om tjänsten, nyheter samt ändringar och händelser som påverkar Tjänsten eller Användaren.

Användarens skyldigheter

Användaren garanterar korrektheten i uppgivna personuppgifter samt att denne innehar giltig rätt till förskrivning av läkemedel enligt gällande lagar och förordningar. Användaren har skyldighet att vid användning av Tjänsten uppfylla alla de krav som ställs på denne vid behandling och förskrivning av läkemedel eller hjälpmedel, inklusive men inte begränsat till Patientdatalagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Läkemedelslagen samt övriga tillämpliga lagar och föreskrifter. Det är Användarens skyldighet att känna till rådande lagar och regler som reglerar förskrivning av och behandling med läkemedel och hjälpmedel.

Drift

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, året runt, med undantag för planerade eller oplanerade driftstopp i den egna Tjänsten eller någon av de underliggande tjänsterna som t ex e-Hälsomyndigheten eller Svenska Informationstjänster om Läkemedel (SIL). Eventuella driftstopp åtgärdas så snart som möjligt för att återställa Tjänsten. Tjänsten kan tillfälligt stängas av för underhåll eller uppdateringar. Vid kända och planerade störningar i Tjänsten eller underliggande tjänster kommer Användaren informeras genom meddelande i Tjänsten eller e-post.

Uppdatering och underhåll

Företaget förbehåller sig rätten att underhålla och modifiera innehållet i Tjänsten. Vidareutveckling och uppdatering av Tjänsten sker löpande.

Teknik

Företaget ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Användarens tekniska miljö. Det åligger Användaren att säkra erforderlig teknisk utrustning och standard för nyttjande av Tjänsterna. Det är Användarens skyldighet att använda den senast uppdaterade versionen av Tjänsten för den plattform som används.

Immateriella rättigheter

Företaget äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket e-Förskrivning och andra varumärken eller produktnamn Företaget och Tjänsten från tid till annan kan komma att använda i tillhandahållna dokument, programvara, eller annan information. Användaren erhåller nyttjanderätt till den beställda Tjänsten i den omfattning som beskrivs i dessa villkor.

Ansvarsbegränsning

Företaget ansvarar inte för hur Användaren nyttjar eller tillämpar Tjänsten och har inte heller något ansvar gentemot Patienten där Användaren bär fullt ansvar. Företaget ansvarar inte för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt kan bero på eller påstås bero på Tjänsten, varken hos Användaren eller Patienten. Tjänsten ska ej ses som någon form av medicinsk rådgivning, annan rådgivning eller journalföringsverktyg. Företaget ansvarar inte heller för eventuell dataförlust hos Användaren eller om meddelandeinnehåll i Tjänsten kommit bort eller förändrats.

Företaget frånsäger sig ansvar för eventuella felskrivningar i Tjänsten oavsett om dessa beror på tekniska fel, misstag eller andra orsaker som t ex fel i SIL läkemedelsinformation som publiceras i Tjänsten. Företaget har inget ansvar för de läkemedel eller hjälpmedel som förskrivs genom Tjänsten och svarar inte för deras verkningar eller biverkningar. I sådant fall där Företaget på grund av Användarens brott mot lag eller dessa villkor, befinns skyldigt att utge ersättning till tredje part, skall den Användare som orsakat skadan hålla Företaget skadeslöst.

Företaget ansvarar inte för kostnad eller skada som kan drabba Användaren på grund av uppdateringar, underhåll, eller planerade eller oplanerade driftstopp, vare sig detta sker hos Tjänsten eller någon av de underliggande tjänsterna som t ex e-Hälsomyndighetens förmåga att ta emot elektroniska förskrivningar.

Överlåtelse

Företaget äger rätt att utan Användarens samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till annan part. Användaren äger inte rätt att vare sig helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

Medlemskap och våra tjänster

Nyregistrerad Användare kommer automatiskt att bli medlem av Tjänsten på medlemsnivå ”Registrerad” som tillhandahålls kostnadsfritt. På denna nivå är Tjänsten begränsad avseende funktionalitet samt antal möjliga förskrivningar som kan skickas. Användare kan uppgradera sitt medlemskap genom Tjänstens medlemshemsida Mina Sidor (account.e-forskrivning.se) till ”Premium” eller ”Obegränsad”. En beskrivning av Tjänstens medlemsnivåer med priser och förmåner går att hitta på vår hemsida (www.e-forskrivning.se). Företaget kan ibland komma att erbjuda rabatterat medlemskap eller prova på-medlemskap under en begränsad tid, till reducerat pris eller utan krav på betalning. I dessa fall kommer Användaren behöva uppge sina betaluppgifter och accepterar att Företaget kommer debitera Användaren enligt reguljärt medlemskap i samma nivå på första dagen efter att den begränsade perioden upphör. Det är Användarens skyldighet att säga upp eller nedgradera sitt medlemskap i tillräcklig tid innan den begränsande tidsperioden upphör om Användaren önskar undvika dessa kostnader. Företaget förbehåller sig rätten att ändra på medlemsnivåernas tillgång till funktionaliteter och mängd förskrivningar beroende på teknisk eller kommersiell utveckling av Tjänsten, och Användare informeras om substantiella ändringar genom Tjänsten eller e-post.

Uppgradering, betalning, förnyelse och ångerrätt

Uppgraderade medlemskap samt tillägg i Tjänsten kan endast köpas från Företaget. Betalda medlemskap betalas i förväg med ett återkommande intervall (”abonnemang”) antingen årsvis eller månadsvis vilket meddelas Användaren före köpet. Företaget kan från tid till annan komma att behöva ändra priset för abonnemang och tillägg och kommunicerar sådana ändringar till Användaren i förväg. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod dagen efter den dag då prisändringen skedde. Användaren har rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp eller nedgradera sitt medlemskap i Tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Användarens abonnemang förnyas automatiskt på sista dagen för den betalda perioden och Användaren godkänner att Företaget debiterar Användaren inför varje ny abonnemangsperiod (månadsvis eller årsvis) intill dess att Användaren säger upp eller nedgraderar sitt medlemskap.

För betalningar som sker genom Företagets betalpartner (Stripe) sker betalningarna från debeteller kreditkort. Betalning sker då vid köptillfället och information om betalmetod lagras hos betalparten. Ingen betalinformation lagras i Tjänsten. För köp som sker genom faktura (gäller för medlemsnivå ”Obegränsad”) ska betalning ske inom 30 dagar. Om betalning av någon anledning ej inkommit, exempelvis om Användarens betalkort har gått ut eller vid obetald faktura, kommer Användarens medlemsnivå nedgraderas till den kostnadsfria nivån ”Registrerad”.

Användare har 14 dagars ångerrätt för nytecknade uppgraderingar av medlemskap samt betalda tillägg och erhåller vid ånger innan denna tidsperiod full återbetalning av erlagda avgifter för köpet. Ångerrätten går förlorad så snart Användaren påbörjar användning av Tjänsten eller det betalda tillägget. Om Användaren har ett kostnadsfritt prova-på medlemskap gäller ångerrätten intill dess att den konstadsfria perioden upphör.

Ångerrätt gäller endast för privatpersoner och inte företag.

Nedgradering och uppsägning av medlemskap

Användare med betalat medlemskap kommer automatiskt att debiteras inför varje ny betalperiod intill dess att Användaren nedgraderar eller säger upp sitt medlemskap. Uppsägning eller nedgradering måste ske senaste 5 arbetsdagar innan utgången av innevarande betalperiod, och börjar gälla dagen efter sista dagen i innevarande betalperiod. Redan erlagda avgifter för medlemskap eller tillägg återbetalas ej såvida dessa ej täcks av ångerrätten.

Användaren kan välja att nedgradera sitt medlemskap till en lägre nivå med antingen längre kostnad, eller till kostnadsfri nivå. Den nya medlemsnivån gäller då från dagen efter utgången av innevarande betalperiod. Det är även möjligt för Användaren att helt säga upp medlemskap och blir då avregistrerad från Tjänsten, vilket börjar gälla från dagen efter utgången av innevarande betalperiod. För nedgraderingar och uppsägningar av medlemskap ska Användaren ta kontakt med Företaget på e-postadressen support@e-forskrivning.se.

Giltighet

Användaren accepterar villkoren i samband med registrering och vid nyttjande av Tjänsten och gäller tillsvidare att Tjänsten upphör, Användaren säger upp avtalet eller att Användaren stängs av från Tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att kunna stänga av Användaren från Tjänsten, samt säga upp avtalet, utan angivande av skäl om Användaren bryter mot något av innehållet i villkoren. Företaget äger rätt att avveckla Tjänsten och därmed stänga av Användaren.

Ändringar i villkor

Användarvillkoren kan ändras av Företaget och ändringar meddelas till Användaren genom Tjänsten eller e-postmeddelande. Ändringar av villkoren som beror på myndighetsbeslut, nya förordningar eller lagar kan komma att träda i kraft omedelbart. Användare som inte godtar ändringar av villkoren har inte rätt att fortsätta använda Tjänsten. Vid fortsatt användning av Tjänsten anses Användaren ha accepterat de nya villkoren. Senaste avtal ersätter föregående avtal i sin helhet.

Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot användarvillkoren orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt användarvillkoren återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

Tvist

Allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.

Om Företaget

Företag: Health Amplify AB
Organisationsnummer: 559119-6893
Adress: c/o Convendum, Gävlegatan 16, Box 6019, 102 31 Stockholm.